اطلاعات تماس
تلفن
۳۳۹۴۱۹۰۸ ۲۱ ۰۰۹۸
۳۳۹۴۱۹۰۹ ۲۱ ۰۰۹۸
۳۳۹۴۱۹۱۰ ۲۱ ۰۰۹۸

فکس
۳۳۹۴۱۹۱۰ ۲۱ ۰۰۹۸

تلفن همراه
۹۱۲۵۹۸۲۳۰۸ ۰۰۹۸

پست الکترونیک
دفتر مرکزی تهران،
خيابان خيام شمالي - روبروي پارك شهر- پاساژ بزرگ خيام -طبقه دوم -پلاك 282

دفاتر و نمایندگی ها

دفتر نمایندگی/شعبه دفتر مرکزی (دفتر مرکزی)

مشخصات

  • :
  • دفتر مرکزی
  • آدرس:
  • خيابان خيام شمالي - روبروي پارك شهر- پاساژ بزرگ خيام -طبقه دوم -پلاك 282

  • :
  • ۳۳۹۴۱۹۰۸ ۲۱ ۰۰۹۸
  • :
  • ۳۳۹۴۱۹۰۹ ۲۱ ۰۰۹۸
  • :
  • ۳۳۹۴۱۹۱۰ ۲۱ ۰۰۹۸

  • :
  • ۳۳۹۴۱۹۱۰ ۲۱ ۰۰۹۸

  • :

 آقای رضاپور
 مدیریت
 ۰۰۹۸ ۲۱ ۳۳۹۴۱۹۰۸
 ۰۰۹۸ ۲۱ ۳۳۹۴۱۹۱۰
 ۰۰۹۸ ۹۱۲۵۹۸۲۳۰۸

آدرس

خروجی اخبار